Séc được phát hành lại cho người yêu cầu đổi tiền mặt gốc