Xác định khoản chi trả vượt mức không chứa gian lận