Thông báo về việc giam giữ thông qua việc đánh dấu chữ thập GDAC