Yêu cầu thông tin về việc không tiếp tục làm việc từ người sử dụng lao động