Điều kiện hợp lệ để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp RESEA