Cov ntaub ntawv

Nyem qhov txuas hauv qab no lossis tshawb los ntawm daim foos tus xov tooj nyob hauv qab ntawm koj tsab ntawv

Npe Chav Nyob Tsab Ntawv / Tsab Ntawv Tus Zauv
Irora Determination of Overpayment - Hmong Form ID 206, Form Number NC BI 514-IDO
Null and Void Determination - Hmong Form ID 207, Form Number NC BI 514C
Conference Notice - Hmong Form ID 208, Form Number NC BI 526
New Hire Recall Confirmation - Hmong Form ID 209, Form Number NC BI 527
Wage Audit - New Hire - Hmong Form ID 210, Form Number NC BI 528NH1
Wage Audit - Quarter Wage - Hmong Form ID 211, Form Number NC BI 528QW1
Wage Audit - Quarter Wage 2nd Request - Hmong Form ID 212, Form Number NC BI 528QW2
Wage Audit - Tip and Lead - Hmong Form ID 213, Form Number NC BI 528TL
Potential Overpayment Notice - Hmong Form ID 214, Form Number NC BI 529
Cover Letter Check Chased - Hmong Form ID 215, Form Number NC BI 544
Missing Check Questionnaire - Hmong Form ID 216, Form Number NC BI 545A
Payment Agreement - Hmong Form ID 217, Form Number NC BI 547
Affidavit for Lost Stolen Check - Hmong Form ID 218, Form Number NC BI 547A
Installment Payment Agreement Denied - Hmong Form ID 219, Form Number NC BI 547D
Fraud OP - No Waiver Letter - Hmong Form ID 220, Form Number NC BI 566F
Interstate Request Unable to recover - Hmong Form ID 221, Form Number NC BI 6
Interstate Request for Overpayment Recovery - Hmong Form ID 222, Form Number NC BI 7
Payment Retuned to Claimant - Hmong Form ID 223, Form Number NC BI 8
Refund Check from Bankruptcy Court - Hmong Form ID 224, Form Number NC BI 9
State Employee OP 1- Will Notify Employer - Hmong Form ID 225, Form Number NCBI 33