Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ
Request to Change Income Tax Withholding Direct deposit - Vietnamese Form ID 126, Form Number NCCLM 500TWC
CONTINUED CLAIM FOR BENEFITS - Vietnamese Form ID 127, Form Number NCCLM 506D
Work Search Record - Vietnamese Form ID 128, Form Number NCCLM 506e
Wage Transcript and Monetary Determination - Vietnamese Form ID 129, Form Number NCCLM 550
Notice of Initial Claim and Potential Charges to your Account - Vietnamese Form ID 130, Form Number NCCLM 551
Administrative Determination Allowing Noncharging - Vietnamese Form ID 131, Form Number NCCLM 551 NW
Allowance for Noncharging - Vietnamese Form ID 132, Form Number NCCLM 551A
Notice of Unemployment Claim, Wages Reported and Potential Charges - Vietnamese Form ID 133, Form Number NCCLM 551L
Reversal of Previously allowed Noncharging - Vietnamese Form ID 134, Form Number NCCLM 553A
Noncharging Disallowance Based Upon Separation - Vietnamese Form ID 135, Form Number NCCLM 553AR
Charging of Benefits- No New Issue Raised - Vietnamese Form ID 136, Form Number NCCLM 553BR
Reversal of Previously Denied Noncharging - Vietnamese Form ID 137, Form Number NCCLM 554
Determination - Vietnamese Form ID 138, Form Number NCCLM 570
Request for Verification of Wages - Vietnamese Form ID 139, Form Number NCCLM 577
Notice of Child Support Withholding - Vietnamese Form ID 140, Form Number NCCLM 599
Relief of Charges to your Account - Vietnamese Form ID 141, Form Number NCCLM 626D
List of Attached Claims for Individuals on Temporary Layoff - Vietnamese Form ID 142, Form Number NCCLM 626T
Adequacy Penalty Determination - Vietnamese Form ID 143, Form Number NCCLM 627AP
Penalty Adequacy Threshold Determination - Vietnamese Form ID 144, Form Number NCCLM 627TD
BEN123 Attempts to Contact Employer - Vietnamese Form ID 145, Form Number NCCLM 74R