Người lao động Bang OP 3- Thông báo cho người sử dụng lao động