Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ
Administrative Error - Vietnamese Form ID 22, Form Number NA ADJ 600
Additional Information to Claimant (5-10 day) - Vietnamese Form ID 23, Form Number NC ADJ 001
Additional Information to Employer (5-10 day) - Vietnamese Form ID 24, Form Number NC ADJ 001E ADJ
Determination - Vietnamese Form ID 25, Form Number NC ADJ 100
Question of Self Employment - Vietnamese Form ID 26, Form Number NC ADJ 18A
Late Notification of Separation - Vietnamese Form ID 27, Form Number NC ADJ 507
Dismissal - Telephone - Vietnamese Form ID 28, Form Number LA-150
Notice of Hearing by Telephone - Vietnamese Form ID 29, Form Number LA-200
Hearing Notice in Person - Vietnamese Form ID 30, Form Number LA-225
Sample LA Appeals Decision - Vietnamese Form ID 31, Form Number LAA100
Subpoena - Vietnamese Form ID 32, Form Number NC LLA 250
Acknowledgement Letter - Vietnamese Form ID 33, Form Number NC LLA 270
Telephone Hearing Questionnaire - Vietnamese Form ID 34, Form Number NCLLA-210
Continuance - Vietnamese Form ID 35, Form Number NCLLA220
Late Language - Vietnamese Form ID 36, Form Number 569 Letter
No Late Language - Vietnamese Form ID 37, Form Number 569 Letter_NO
Accessibility and Nondiscrimination Notice for Correspondence - Vietnamese Form ID 38, Form Number Accessibility Letter
Acknowledgement Letter - Vietnamese Form ID 39, Form Number Acknowledgement Letter
Final Orders - Vietnamese Form ID 40, Form Number Final Orders
In person Hearing Instructions - Vietnamese Form ID 41, Form Number In person Hearing Instructions