Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ
LEP Waiver of Interpreter Services - Vietnamese Form ID 42, Form Number LEP Waiver of Interpreter Services
NC Gen Stat 96-15(h) - Vietnamese Form ID 43, Form Number NC Gen Stat 96-15(h)
Tax Liability - Vietnamese Form ID 44, Form Number NCBOR 570-E
Judicial Review - Vietnamese Form ID 45, Form Number NCBOR 572-E
Appeals & Hearing - Vietnamese Form ID 46, Form Number NCDES 568-E
Appealing a Decision - Vietnamese Form ID 47, Form Number NCDES 569-E
Appealing a Tax Opinion - Vietnamese Form ID 48, Form Number NCUI 571-E
Tax In-person Hearing Order for Continuance - Vietnamese Form ID 50, Form Number Tax In-person Hearing Order for Continuance
Tax Telephone Hearing Order for Continuance - Vietnamese Form ID 51, Form Number Tax Telephone Hearing Order for Continuance
Telephone Hearing Instructions and Questionnaire - Vietnamese Form ID 52, Form Number Telephone Hearing Instructions and Questionnaire
Tax Withdrawal Opinion--SCUBI - Vietnamese Form ID 56, Form Number NC HLA 370T
Tax Opinions for BOR - SCUBI - Vietnamese Form ID 57, Form Number NC HLA 371T
Acknowledge Appeal of BOR - Vietnamese Form ID 58, Form Number NC HLA 380
Acknowledge Appeal of BOR - Vietnamese Form ID 59, Form Number NC HLA 569
Dismiss Appeal-No Grounds(1) - Vietnamese Form ID 60, Form Number NCHLA 301
Dismiss Appeal-No Grounds(2) - Vietnamese Form ID 61, Form Number NCHLA 301_2
Dismiss Appeal-Late Appeal - Vietnamese Form ID 62, Form Number NCHLA 302
Dismiss Appeal-No Grounds and Late Appeal - Vietnamese Form ID 63, Form Number NCHLA 303
Order for Dismissal-No Attorney Supervision - Vietnamese Form ID 64, Form Number NCHLA 304
Order for Dismissal-Deny Hearing - Vietnamese Form ID 65, Form Number NCHLA 305