Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ
Clerk of Court Restitution Status - Vietnamese Form ID 186, Form Number NC BI 25
Monthly Billing Statement 1st level - Vietnamese Form ID 187, Form Number NC BI 26
Monthly Billing Statement 2nd level - Vietnamese Form ID 188, Form Number NC BI 27
Monthly Billing Statement 3rd level - Vietnamese Form ID 189, Form Number NC BI 28
Overpayment Demand Letter - Vietnamese Form ID 190, Form Number NC BI 29
Requested Check Investigation - Vietnamese Form ID 191, Form Number NC BI 3
State Employee OP 2- Missed Payment - Vietnamese Form ID 192, Form Number NC BI 34
State Employee OP 3- Inform Employer - Vietnamese Form ID 193, Form Number NC BI 35
State Employee OP 4- Termination Employee - Vietnamese Form ID 194, Form Number NC BI 36
Employer Record Request - Vietnamese Form ID 195, Form Number NC BI 37
Offset Receipt for Overpayment - Vietnamese Form ID 196, Form Number NC BI 39
Returned Check - Vietnamese Form ID 197, Form Number NC BI 4
Employment Verification Letter - Vietnamese Form ID 198, Form Number NC BI 40
Check Reissued Claimant Cashed Original - Vietnamese Form ID 199, Form Number NC BI 42
Notice to Debtor - Vietnamese Form ID 200, Form Number NC BI 5
Amended Determination of Overpayment - Vietnamese Form ID 201, Form Number NC BI 514
Claim Audit Determination - Vietnamese Form ID 202, Form Number NC BI 514-AD
Determination of Fraud Overpayment - Vietnamese Form ID 203, Form Number NC BI 514-FO
Determination of Non-Fraud Overpayment - Vietnamese Form ID 204, Form Number NC BI 514-NFO
Determination of Overpayment - Vietnamese Form ID 205, Form Number NC BI 514-DO