Hmong

Yog xav tau kev pab txhais lus dawb, hu rau 888.737.0259. Nias 2 rau kev pab ua Lus Mev. Nias 3 rau kev pab ua lwm yam lus.

Cov Kev Pabcuam Lus

Thov saib, luam tawm, thiab sib qhia daim ntawv tseb no uas hais txog Cov Kev Pabcuam Lus. Cov Kev Pabcuam Lus.
Daim Ntawv Teev Qhia txog cov kev Pabcuam Lus muaj rau cov lus tsis yog lus Askiv hauv qab no.

  1. Arabic
  2. Lus Suav (Mandarin)
  3. Lus Fabkis
  4. Haitian Creole
  5. Hindi
  6. Hmoob
  7. Kauslim
  8. Lavxias
  9. Mev
  10. Nyab Laj

Kev txhais lus thiab kev txhais ntawv:

Kev txhais lus yog muab hais ua lo lus hos kev txhais ntawv yog muab sau ua ntaub ntawv. Peb lub koom haum muab ib tug neeg txhais lus rau txhua hom lus.Qhov kev pab no yog muab los ntawm kev hu hauv lub xov tooj.Lub koom haum kuj txhais cov ntaub ntawv tseem ceeb rau hauv cov lus tshwj xeeb thiab.Cov ntaub ntawv thiab cov lus uas lawv raug txhais yog raug teev muaj nyob rau hauv Qhov Phiaj Xwm Kev Nkag Mus Rau Cov Lus.

Daim ntawv tseem ceeb yog dab tsi?

Tebchaws Meskas Lub Tsev Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Phaun Ntawv Qhia Txog Kev Muab Kev Pab Cuam Fab Lus hais tias, "cov ntaub ntawv tseem ceeb muaj xws li, tab sis tsis tas rau: cov ntawv kev txhawj xeeb thiab kev tsis txaus siab; cov ntawv ceeb toom txog cov cai; cov ntawv ceeb toom txog kev tsis pom zoo, kev poob, lossis txo cov nyiaj pab lossis cov kev pabcuam; cov ntawv ceeb toom kev rau txim; cov paib; thiab Cov ntawv ceeb toom qhia LEP cov neeg rau cov kev pabcuam dawb txog fab lus."

Nrhiav ntaub ntawv

Cov lus dab tsi uas cov neeg sawv cev yuav txhais rau cov ntaub ntawv tseem ceeb?

Nyob rau tam sim no muaj ua lus, Mev, Suav (Mandarin), Nyab laj, thiab Fab Kis, uas yog plaub hom lus uas tsis yog lus Askiv uas hais ntau dua ntais nyob rau hauv lub xeev.Qhov no yog nce raws li cov ntaub ntawv hauv Tebchaws Meskas cov ntaub ntawv suav pej xeem thiab tej zaum yuav hloov raws lub sijhawm.Peb kuj xaiv los txhais cov ntaub ntawv ua lwm hom lus raws li kev paub thiab lwm yam kev cai ntawm tsoomfwv.

Yuav ua li cas yog tias ib tus neeg tsis tau txais kev pabcuam lus txaus?

Cov neeg uas xav hais tias peb tsis tau muab cov kev txhais lus txaus, lossis tau tsis kam muab lawv txoj kev nkag tau rau cov ntaub ntawv txhais tau, tuaj yeem xa ib daim ntawv kev tsis txaus siab tuaj hais qhia lawv cov lus pom.

Daim ntawv nthuav tawm zoo li cas?

Nov yog daim qauv luam ntawm daim ntawv nthuav tawm  Koj Txoj Cai Tau Tus Neeg Txhais Lus. Nws yuav tsum raug muab tso tawm rau txhua qhov chaw ua haujlwm rau pej xeem.Yog tias koj tsis pom muaj ib daim, thov nug txog nws.

Muaj yam dab tsi ntxiv thiab uas tau ua tiav lawm?

Peb tau tsim cov ntaub ntawv teeb meem los pab kom tib neeg paub cov kev pabcuam uas muaj. Cov ntawv tshaj tawm, cov ntawv ceeb toom, thiab cov ntawv kev tsis txaus siab yog zoo tib yam nkaus, yog li ntawd cov tib neeg thiaj li paub thiab pom lawv zoo.

Kuv yuav tsum tau npaj saib rau dab tsi yog tias kuv mus ntsib lub Department of Commerce, Division of Employment Security thiab Division of Workforce Solutions?

Koj muaj cai tau txais qee yam kev pabcuam hauv koj hom lus. Kev pabcuam txhais lus yog muaj pub dawb rau koj.Qhov no suav nrog Division of Workforce Solutions Cov Chaw Nrhiav Hauj Lwm.Yuav tsum muaj ib daim ntawv tshaj tawm tso tawm rau hauv qhov chaw ua hauj lwm hu ua Koj Txoj Cai Tau Tus Neeg Txhais Lus, thiab hais li no, hauv ntau dua peb caug yam lus, "Taw tes rau koj hom lus.Yuav hu rau ib tug neeg txhais lus.Tus neeg txhais lus yog muaj pub dawb rau koj."

Hais txog qhov Google Txhais Ntawv 

Lub Department of Commerce, Division of Employment Security thiab Division of Workforce Solutions lub vas sab yog muab cov kev xaiv "Google Txhais Ntawv" los pab koj nyeem Lub Chaw Haujlwm lub website rau lwm yam lus uas tsis yog lus Askiv.Google Txhais Ntawv tsis tuaj yeem txhais txhua hom ntaub ntawv, thiab tej zaum yuav txhais tsis raug pes tsawg.Txhua tus neeg uas tau txais cov lus qhia hauv Google Txhais Ntawv yuav tau ris nws tus kheej txoj kev pheej hmoo.Qhov chaw khiav hauj lwm tsis cog lus, kev lav phij xauj, los sis lav ris rau qhov tseeb ntawm cov lus txhais tau los ntawm Google Txhais Ntawv.Lub koom haum, nws cov neeg khiav dej num, cov neeg ua hauj lwm, thiab/los sis cov neeg sawv cev yuav tsis ris lub nra ntawm qhov kev puas tsuaj los yog kev poob ploj txhua yam uas tshwm sim sab nrauv, lossis sab hauv uas ntsig txog, kev siv lossis kev ua tiav ntawm cov ntaub ntawv xws li ntawd, tiam sis tsis tas rau, los ntawm kev tso siab rau qhov tseeb ntawm cov ntaub ntawv xws li, los yog kev puas tsuaj los ntawm kev saib, faib, lossis luam ntawm cov ntaub ntawv xws li no.