Vietnamese

Để được hỗ trợ biên dịch miễn phí, vui long gọi 888.737.0259. Nhấn phím 2 để được hỗ trợ bằng Tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để được hỗ trợ bằng tất cả các ngôn ngữ khác.

Các Dịch vụ Ngôn ngữ

Vui lòng xem, in và chia sẻ bản này về Các Dịch vụ Ngôn ngữ. Các Dịch vụ Ngôn ngữ.
Bảng thông tin Các Dịch vụ Ngôn ngữ cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh sau đây:

  1. Tiếng Ả Rập
  2. Trung Quốc (Quan Thoại)
  3. Tiếng Pháp
  4. Tiếng Haiti Creole
  5. Tiếng Hindi
  6. Tiếng Hmong
  7. Tiếng Hàn
  8. Tiếng Nga
  9. Tiếng Tây Ban Nha
  10. Tiếng Việt

Thông Dịch so với Biên Dịch:

Thông dịch là dịch nói và biên dịch là dịch viết. Cơ quan chúng tôi cung cấp thông dịch viên cho bất kỳ ngôn ngữ nào. Dịch vụ này chủ yếu được cung cấp qua điện thoại. Cơ quan này cũng dịch các tài liệu quan trọng được chọn ra các ngôn ngữ cụ thể. Các tài liệu và ngôn ngữ mà chúng được dịch ra được xác định trong Kế hoạch Truy cập Ngôn ngữ.

Một tài liệu quan trọng là gì?

Hướng dẫn Hỗ trợ Truy cập Ngôn ngữ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ, "các tài liệu văn bản quan trọng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: • các mẫu chấp thuận và khiếu nại; • thông báo bằng văn bản về các quyền; • thông báo về việc từ chối, các tổn thất, hoặc giảm thiểu các lợi ích hoặc dịch vụ; • thông báo về biện pháp kỷ luật; •các bảng hiệu; và • thông báo tư vấn cho các cá nhân LEP về dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. "

Tìm kiếm các hình thức

Các cơ quan sẽ dịch các tài liệu quan trọng ra những ngôn ngữ nào?

Hiện tại, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa truyền thống (tiếng Quan Thoại), tiếng Việt và tiếng Pháp là bốn ngôn ngữ không phải tiếng Anh phổ biến nhất được sử dụng trong tiểu bang. Điều này dựa trên dữ liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ và có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi cũng chọn dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác dựa trên kinh nghiệm và các yêu cầu khác của liên bang.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có người không nhận được sự hỗ trợ ngôn ngữ hợp lý?

Những người cảm thấy rằng chúng tôi đã không cung cấp dịch vụ phiên dịch hợp lý, hoặc đã từ chối họ truy cập vào một tài liệu dịch có sẵn, có thể nộp một mẫu đơn khiếu nại để gửi cho chúng tôi phản hồi của họ.

Áp phích trông như thế nào?

Đây là một bản sao Tờ Áp Phích Bạn Có Quyền Có Một Người Thông Dịch Viên. Nó phải được đăng ở hầu hết trong mỗi văn phòng mở cửa cho công chúng. Nếu bạn không thấy nó, hãy hỏi về nó.

Còn điều gì nữa đang được thực hiện?

Chúng tôi đã phát triển tài liệu thống nhất để giúp mọi người xác định các dịch vụ sẵn có. Các tờ áp-phích, thông báo, và các mẫu đơn khiếu nại đều giống nhau để mọi người có thể dễ dàng xác định và nhận ra chúng.

Tôi có thể mong đợi gì nếu tôi đến thăm Bộ phận Thương mại, Khối An toàn Lao Động và Khối Giải pháp Nguồn nhân lực?

Bạn có quyền nhận các dịch vụ nhất định bằng ngôn ngữ ưa thích của mình. Máy chủ phiên dịch được cung cấp miễn phí cho bạn. Nó bao gồm các Trung tâm Hướng nghiệp của Khối Giải pháp Nguồn Nhân lực. Một áp phích sẽ được hiển thị trong văn phòng đó có tên Bạn Có Quyền Có Một Thông Dịch Viên bằng hơn ba mươi ngôn ngữ, "Chỉ vào ngôn ngữ của bạn. Một người phiên dịch sẽ được gọi đến. Người phiên dịch sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn. "

Về Dịch Google 

Bộ phận Thương mại, Khối An Toàn Lao Động và Khối Giải pháp Nguồn nhân lực đang cung cấp tùy chọn "Dịch Google " để hỗ trợ bạn đọc trang web của Bộ Phận bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh. Dịch Google không thể dịch được tất cả các loại tài liệu và có thể không cung cấp bản dịch chính xác. Bất cứ ai dựa vào thông tin thu được từ Dịch Google tự gánh chịu rủi ro khi thực hiện việc này. Cơ quan không thực hiện bất kỳ lời hứa, nhận định, hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các bản dịch được cung cấp. Cơ quan, cán bộ, nhân viên, và những người đại diện của nó sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện các thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại hoặc mất mát phát sinh do dựa vào tính chính xác của các thông tin như vậy, hoặc thiệt hại phát sinh từ việc xem, phân phối, hoặc sao chép các tài liệụ như vậy.