Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ
5-day Call In Letter - Vietnamese Form ID 2, Form Number CCC 001
Claimant Affidavit of Federal Civilian Service Wage and Reason for Separation - Vietnamese Form ID 3, Form Number ES935
New Initial Intrastate Claim for Benefits - Vietnamese Form ID 4, Form Number NCUI 500
Request for Separation Information from Employer - Vietnamese Form ID 5, Form Number NCUI 500AB-921
Retirement Payment Determination - Vietnamese Form ID 6, Form Number NCUI 563R
Retirement Payment Determination - Vietnamese Form ID 7, Form Number NCUI 563R -347
Failure to Report to RESEA Letter - Vietnamese Form ID 8, Form Number Failure to Report to RESEA Letter
How to file an Unemployment Claim - Vietnamese Form ID 9, Form Number How to file an Unemployment Claim
Individualized Career Action Plan - Vietnamese Form ID 10, Form Number I-CAP
Initial RESEA Letter (two pages) - Vietnamese Form ID 11, Form Number Initial RESEA Letter (two pages)
TAA Request for Training and Allowance - Vietnamese Form ID 12, Form Number NCDWS 858
Release of Information Authorization - Vietnamese Form ID 13, Form Number NCDWS 859
Request for Relocation Allowances - Vietnamese Form ID 14, Form Number NCDWS 8-60
Request for Job Search Allowances - Vietnamese Form ID 15, Form Number NCDWS 8-61
Letter of Potential Eligibility - Vietnamese Form ID 16, Form Number NCDWS TAA01
RESEA Eligibility for UI Benefits - Vietnamese Form ID 17, Form Number RESEA Eligibility for UI Benefits
RESEA Eligibility Review Form - Vietnamese Form ID 18, Form Number RESEA Eligibility Review Form
RESEA Self-Assessment Form - Vietnamese Form ID 19, Form Number RESEA Self-Assessment Form
FAQ Adequacy - Vietnamese Form ID 20, Form Number FAQ Adequacy
Notification letter of incarceration via GDAC crossmatch hit - Vietnamese Form ID 21, Form Number GDAC Ltr